Ga naar hoofd content Ga naar de footer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden leverings- en betalingsvoorwaarden van Video Service Nederland B.V. kvk 24260013 statutair gevestigd te Ridderkerk en kantoorhoudende te (2952 DD) Alblasserdam, Nieuwland Parc 313 

LEVERINGSCONDITIES KORT
 Normale distributie

1. VSN hanteert een Minimale verzendgrootte*
2. VSN hanteert order/handlingkosten per levering*
3. VSN hanteert extra kosten bij remboursleveringen*
4. De vermelde kosten zijn tevens van toepassing op naleveringen
5. Wijzingen in verkrijgbaarheid en prijzen zijn voorbehouden
6. Bestellingen kunnen uitsluitend schriftelijk, post, e-mail of per internet of anderszins elektronisch geplaatst worden.
7. Retourneren van producten kan uitsluitend d.m.v. een retourformulier
·          *Actuele prijzen worden vermeld op www.vendorservices.nl

LEVERINGSCONDITIES KORT Fijn distributie
        Volgens contractafspraken

DEFINITIES 
1. VSN: Video Service Nederland B.V., statutair gevestigd te Ridderkerk en kantoorhoudende te Alblasserdam;
2. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
3. Wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen; alsook de partij jegens wie VSN onrechtmatig handelt;
4. Order: iedere door een wederpartij aan VSN gegeven opdracht.
5. Artikelen: de door VSN geleverde goederen onder andere  DVD’s, CD’s , Bluray’s, Games, Speelgoed en accessoires, alsmede geleverde audio en video downloads.

1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes, prijsopgaven, documentatie, presentatiemateriaal en op alle overige van VSN afkomstige documentatie, alsook op de uitvoering daarvan, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing ingeval van onrechtmatig handelen van VSN bij, door, ingevolge en/of voortvloeiende uit handelen jegens de wederpartij. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met VSN overeengekomen te worden.

2. Tenzij anders overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden door VSN te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.  Deze mededeling wordt geacht te zijn gedaan direct nadat de wederpartij haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, en schriftelijk is overeengekomen

4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “artikelen” wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en welke werkzaamheden van welke aard dan ook.

2. OFFERTES/AANBIEDINGEN
1. Al de door VSN gedane aanbiedingen of offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden VSN op geen enkele wijze, tenzij in de offerte “ondubbelzinnig” schriftelijk het tegendeel is bepaald.

2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van VSN en moeten deze op eerste verzoek franco aan VSN worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van VSN niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. Toezending van aanbiedingen en (andere) documentatie verplicht VSN niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door VSN zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

4. VSN behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met VSN eerst dan tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is voor de totstandkoming van de overeenkomst. De inhoud van de opdrachtbevestiging van VSN wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk gemotiveerd protesteert.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden VSN slechts indien deze door VSN schriftelijk zijn bevestigd.

3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur van VSN geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens gemotiveerd schriftelijk protest door de wederpartij binnen 3 werkdagen.

4. Elke overeenkomst wordt door VSN aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van VSN- voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. VSN is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij voldoende zekerheid te verlangen voor het door de wederpartij deugdelijk nakomen van al haar verplichtingen, waaronder doch niet beperkt tot verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst, jegens VSN. 

6. VSN is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste en deugdelijke uitvoering van de aan VSN verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend. 

7. De wederpartij is, al dan niet op eerste verzoek van VSN, gehouden VSN tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

8.Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken/toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.  

4. PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af-magazijn (of andere opslagplaats) VSN;

2. VSN is conform haar geldende tarieven gerechtigd de navolgende (fiscale) kosten/leges/vergoedingen/rechten/administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen (alles exclusief B.T.W.): invoerrechten, van toepassing zijnde belastingen, promotieheffing, collectiviteitopslag en andere heffingen en rechten.

3.Alle prijzen van VSN zijn exclusief orderkosten en de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, en zijn vermeld in Euro. VSN is gerechtigd eventuele koerswijzigingen door te berekenen.

4. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is VSN gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen in de orderprijs worden geacht te zijn inbegrepen. 

5. ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren is zij aan VSN 10% van de orderprijs (incl. B.TW.) als annuleringskosten, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar verschuldigd. Zulks onverminderd het recht van VSN op volledige schadevergoeding, waaronder doch niet beperkt tot gederfde winst en geleden verlies. 

6. LEVERING – AFLERINGSTERMIJNEN
1. Vanaf het moment van het sluiten van de (koop)overeenkomst is het gekochte voor rekening en risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door VSN met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transport gereed staat.

3. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van VSN dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

4. Eventuele tekorten, tekortkomingen en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5. VSN is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke door VSN afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

6. Opgave door VSN van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in na ontvangst van alle benodigde informatie en bescheiden. Aan VSN verwijtbare overschrijding van de overeengekomen levertijd leidt nimmer tot enig schadevergoedingsrecht van de wederpartij jegens VSN, doch na een periode van 4 weken is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Ook een dergelijke ontbinding leidt nimmer tot enig recht van de wederpartij jegens VSN op schadevergoeding. 

7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de overeengekomen levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening, risico en op kosten van de wederpartij. Indien de koper niet binnen een “redelijke termijn”  aan zijn betalingsverplichting voldoet, is VSN gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. 

7. AANSPRAKELIJKHEID
1. VSN sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is. Zulks met inachtneming van de beperkingen in  deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van VSN voor de inhoudelijke betekenis van de geleverde artikelen  daaronder begrepen iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect met deze inhoudelijke betekenis verband houdt, is uitgesloten.

2 .  Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen is VSN niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder doch niet beperkt tot bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel (immateriële en/of immateriële) schade aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. VSN is, ongeacht de grondslag, in ieder geval nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk dan  het totale bedrag van de betreffende order.

3. Indien de wederpartij  zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de geleverde goederen ( inclusief verpakking) wijzingen heeft uitgevoerd vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

4. VSN is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, is VSN gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

6.Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden( zoals fabrikanten, distributeurs) op zich zijn genomen kan de wederpartij  jegens ons garantie aanspraken maken. De aansprakelijkheid van VSN is dan beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaal fouten.

7. RECLAMES 
1. Eventuele reclames worden door VSN slechts in behandeling genomen indien zij VSN rechtstreeks en schriftelijk binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard der klachten. Reclames zijn niet mogelijk ten aanzien van goederen met zichtbare gebruikschade, goederen die door de wederpartij of haar klant onoordeelkundig zijn gebruikt of goederen die zijn bewerkt of verwerkt.

2. Reclames over facturen van VSN dienen eveneens schriftelijk gemotiveerd aan VSN te worden gemeld binnen 7 dagen na de factuurdatum. 

3. Na het verstrijken van de in lid 7.1 en 7.2  vermelde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door VSN in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door VSN gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, dan wel –naar keuze van VSN- de wederpartij dienaangaande te crediteren.

5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, voor de goederen waarop de wederpartij reclameert,  tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door VSN te bepalen voorwaarden. Te retourneren goederen dienen te allen tijde separaat en voorzien van een door VSN af te geven retourformulier geretourneerd te worden. Alleen producten in originele seal worden in behandeling genomen. De kosten van retournering zijn voor rekening van de wederpartij. Te samen met het retourformulier ontvangt de wederpartij de “retourvoorwaarden”. Met terugzending van het retourformulier gaat de wederpartij onvoorwaardelijk retour met de retour voorwaarden.

8. INTELLEKTUELE EIGENDOM en GEBRUIK CONTENT
1. Alle leveringen van VSN vinden plaats onder voorbehoud van de daarop rustende intellectuele/industriële eigendomsrechten, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Geen enkele overeenkomst/leverantie van VSN bevat de overdracht van intellectuele eigendomsrechten van VSN en/of derden. Alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van VSN en de uitvoering daarvan worden beheerst door de Europese Richtlijnen Softwarebescherming d.d. 14 mei 1991 (zulks met uitzondering van art. 5 lid 1), alsmede de Auteurswet.

2. De wederpartij verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van de VSN geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijke beeld-, klank of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het aldaar niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij dat gebruik door VSN schriftelijk is toegestaan. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de wederpartij aan VSN een direct opeisbare boete van € 5.000,00 en € 1000,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

3. Indien de wederpartij inbreuk maakt op een aan VSN of derden toekomend recht van intellectuele/industriële eigendom, dan wel zich naar het oordeel van VSN bezighoudt of heeft beziggehouden met het verhandelen of anderszins exploiteren van de gepirateerde en/of vervalste artikelen, met inbegrip van de daarop vastgelegde werken, dan wel dergelijke activiteiten door derden heeft bevorderd, dan: a. zijn wij gemachtigd onmiddellijk alle leveringen aan de wederpartij te staken en gestaakt te houden; b. is de wederpartij aan VSN terstond een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding verschuldigd, onverminderd onze overige rechten, waaronder recht op volledige schadevergoeding.

4. De wederpartij is niet gerechtigd tot gebruik van de door VSN geleverde artikelen, anders dan in de door VSN geleverde verpakking.

5. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd de door VSN geleverde artikelen, en de daarop vastgelegde werken, te exploiteren door middel van verhuur en/of verkoop aan particulieren voor vertoning of gebruik door dezen van de daarop vastgelegde werken in eigen familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring. Het is de afnemer in geen geval toegestaan de op de artikelen  vastgelegde werken en/of de verpakking of inlays daarvan geheel of gedeeltelijk in enige vorm te verveelvoudigen, of deze op andere wijze te gebruiken of ter beschikking te stellen voor andere doeleinden dan in dit artikel bepaald. In het bijzonder zal de wederpartij de geleverde artikelen  niet gebruiken of ter beschikking stellen ter gebruik voor vertoning in vereniging-, school- of bedrijfsverband of voor bioscoopvertoning of televisie-uitzending. Indien de wederpartij grossier of inkooporganisatie is, is zij uitsluitend gerechtigd tot levering van betrokken goederen aan de detailhandel ten behoeve van een exploitatie door de detaillist conform de bepalingen in dit hoofdstuk en zal die gelijkelijk aan haar afnemers opleggen. De wederpartij is gehouden VSN terstond in te lichten wanneer zij misbruik van geleverde goederen of enige inbreuk op intellectuele/industriële eigendomsrechten constateert of vermoedt.

6. Op eerste verzoek zal de wederpartij VSN alle medewerking en noodzakelijke toegang verschaffen teneinde het VSN mogelijk te maken de juiste naleving van het in deze voorwaarden bepaalde te controleren.

7. VSN neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat te leveren goederen, prestaties of informatie in strijd komen met enig in Nederland, of daarbuiten, geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien en voor zover middels het door VSN geleverde inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele/industriële eigendom van derden, dan kan VSN zulks opheffen door - te hare keuze - die inbreuk op te heffen dan wel door terugname van het geleverde onder teruggave van hetgeen dienaangaande door de wederpartij reeds aan VSN werd betaald, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn. 

8.Informatie en content van VSN is alleen toegankelijk voor betalende wederpartijen van VSN. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content maakt inbreuk op de intellectuele rechten van VSN.

9.Het is VSN ten alle tijden toegestaan om zonder opgave van reden of zonder voorafgaande uitleg de levering van content tijdelijk te staken, en of blijvend te beëindigen.

10. Het gebruik van content van VSN is een extra service aan haar wederpartijen , kosten gemaakt door wederpartijen  om content te gebruiken in eigen systemen zijn altijd en alleen voor rekening van de wederpartij.

11. VSN is niet  aansprakelijk voor schade die voort komt uit het gebruik van de door haar als “extra service” geleverde content ook is zij niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of onjuistheden in de content.

9.TRANSPORT/RISICO 
1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan VSN is verstrekt, door VSN als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij ( ontvangende partij) alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meer kosten daarvan te zullen dragen.

3. VSN is  gerechtigd om voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer VSN een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending van deze verpakkingsmaterialen in onbeschadigde en opnieuw bruikbare staat. Beschadigingen aan de verpakkingsmaterialen worden verrekend.

4. Buitenlandse wederpartijen  leveren wij , indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Na levering af magazijn reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.

10.EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Geleverde zaken blijven eigendom van VSN, tot het moment waarop alle door VSN krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, en/of schadevergoedingen uit welken hoofde dan ook door de wederpartij aan VSN verschuldigd, alles met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij aan VSN zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is VSN gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van VSN op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van VSN op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

3. Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van VSN, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt VSN bovendien een bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op alle door VSN geleverde goederen. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

4. De wederpartij is gehouden alle door VSN geleverde zaken waarop onze eigendom- of pandrechten rusten te verzekeren tegen de gebruikelijke gevaren en ze daartegen verzekerd te houden.  De wederpartij verpandt hierbij aan VSN, ter meerdere zekerheid voor al hetgeen -ongeacht de grondslag- VSN van de wederpartij heeft te vorderen, alle verzekeringsuitkeringen waarop de wederpartij onder deze verzekering en daarmee samenhangende verzekeringen  recht heeft eventueel onder deze verzekering uit te keren verzekeringsgelden. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet. 

11.BETALING 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden in euro’s, of middels een incassomachtiging, of middels storting of overmaking op een door VSN aangewezen bank-of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door VSN gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Ingeval de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, / b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, / c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt, / d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, / e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft VSN door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door VSN verleende diensten en/of geleverde zaken, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd VSN recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

4. Indien de wederpartij niet tijdig tot ( algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft VSN het recht, de nakoming van al onze verbintenissen jegens wederpartij  op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Ook is VSN  gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling of een garantie voor tijdige betaling te verlangen voor aflevering van het bestelde. Ook is VSN gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden , waarbij op de wederpartij de verplichting rust tot teruggave van geleverde goederen, onverminderd ons recht op vergoeding van schade.  

5. Indien betaling niet binnen de in artikel 11.1  vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

6. Alle door VSN gemaakte en te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen  15% van de hoofdsom met een minimum van €37,00.  Betalingen strekken conform artikel 6:44 BW eerst in mindering op de gerechtelijke/ buitengerechtelijke kosten , vervolgens op de rente en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom.

 

12. OVERMACHT
1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet beperkt tot verstaan uitstel of vertraging bij de producent inzake de vervaardiging van het product, alsmede uitstel of vertraging bij de levering van het product aan VSN, alsmede een eventueel rechterlijk verbod of dreiging van een zodanig rechterlijk verbod op levering van het product, stakingen, natuurrampen, it-storingen bij VSN en/of haar leveranciers, …...

2. Indien naar het oordeel van VSN de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. VSN doet daarvan zodra redelijkerwijs van haar kan worden verlangd mededeling aan de wederpartij. 

3. Is naar oordeel van VSN de overmachtsituatie van blijvende aard, dan zal zij de wederpartij daarvan onverwijld mededeling doen en zijn de wederpartij en VSN  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval VSN noch de wederpartij enige aanspraak op vergoeding van schade of kosten kan maken.

4. VSN is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 


13. TOEPASSELIJK RECHT 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

GESCHILLEN 
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter ( rechtbank Rotterdam) binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen , behoudens voor zover dwingend rechtelijk anders wordt voorgeschreven.

2. VSN is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.